Ti megtaláltátok egymást,
mi segítünk megtalálni minden mást!

Általános szerződési feltételek

 

 

Általános Szerződési Feltételek

 

Bevezetés

 

Az Álompár.hu általános szerződési feltételek szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a Happy Wedding Company Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Álompár.hu online szolgáltatási oldalon (http://alompar.hu) (továbbiakban: Álompár.hu) elérhető online megjelenési, hirdetési és egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

 

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://alompar.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://alompar.hu/tartalom/altalanos-szerzodesi-feltetelek

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltatói adatok

 

A szolgáltató neve: Happy Wedding Company Kft.

A szolgáltató székhelye: 2100 Gödöllő, Móricz Zsigmond u. 5..

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@alompar.hu

Cégjegyzék száma: 01-09-196633

Adószáma: 25046188-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefon: +36 70 251 9598

Adatvédelmi nyilvántartási számai: NAIH-87759/2015., NAIH-87760/2015., NAIH-87104/2015.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

SWNet Group Bt.

1158 Budapest, Késmárk u. 7/b. I. em. 106.

Telefon: +36 1 707 6726

Fax: +36 1 999 1772

E-mail: info@swnet.hu

 

ÁSZF hatálya és módosíthatóság

 

 1. Jelen ÁSZF a weboldal használata, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.

 

 1. A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Felhasználóra (esküvőre készülő látogatók és partnerek) kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét.

 

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 1. A jelen ÁSZF 2015. július 19. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az ÁSZF vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött szolgáltatási jogviszonyokra is, akként, hogy a Felhasználók a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes szolgáltatások megrendelésével, illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják.

 

 1. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Felhasználók előzetes értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Felhasználók részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik. A Felhasználók a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek szerződést Szolgáltatóval – elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

 1. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

Általános rendelkezések

 

 1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

 

 1. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

 1. Tekintettel arra, hogy a weboldal tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat, illetve, hogy a tartalmak csupán tájékoztató jellegűek – amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében.

 

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott, közzétett, vagy megküldött tartalmakért, amelyeket harmadik személyek (pl. partnerek) töltöttek fel/vagy harmadik személy megbízásából a Szolgáltató tölt fel a Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldal hivatkoznak.

 

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a Felhasználók által elhelyezett tartalmak, linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben.

 

 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

 

 1. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató éves 99,5%-os rendelkezésre állási vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

 

Felelősségek

 

 1. Az Álompár.hu működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a Álompár.hu-n közzétett, nem tőle származó tartalmakkal, hirdetésekkel, felhívásokkal, ajánlatokkal, egyéb ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

 

 1. Szolgáltató minden erősfeszítést megtesz a weboldalon található cégek, vállalkozások által megadott adatok, tartalmak pontosságának és teljességének biztosítása érdekében azonban nem vállal Szolgáltató felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

 

 1. Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapoknak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 

 1. Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldalon a Felhasználó által elhelyezett tartalmak jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. A partner profilok, ajánlatok tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért, a blogokon írt tartalmakért stb. kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a weboldalon elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.

 

 1. Továbbá Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.

 

 1. A szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók (esküvőt tervező látogatók és partnerek) közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

 

 1. Amennyiben a weboldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, Szolgáltató a jogsértő tartalmat eltávolíthatja.

 

 1. A Felhasználók által a weboldalra feltöltött tartalmat Szolgáltató ellenőrizheti. A feltöltött tartalmat, ha az jogellenes, vagy nem felel meg a jelen szabályzatban meghatározott követelményeknek, eltávolíthatja.

 

 1. Amennyiben a weboldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy a Szolgáltató jó hírnevének visszaszerzése érdekében mindent megtesz, amit tőle a Szolgáltató jogosan elvárhat, kér és követel.

 

 1. A Felhasználó köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közzé olyan tartalmat, amely Magyarország jogszabályaiba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az Internet etikai kódexét. A Szolgáltató nem tesz közzé olyan tartalmakat sem, amelyek jogellenes tevékenységet tartalmaznak, hirdetnek, illetve amelyek nem valós adatokon alapulnak.

 

 1. A Partner köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni, az oldal felületén megváltoztatni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Partnerre hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.

 

 1. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.

 

 1. A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést.

 

 1. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Felhasználót a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Felhasználó visel. A Felhasználó teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Felhasználó tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

 

 1. Partner felel azért, hogy a Szolgáltató oldalán megjelenített árak, akciók, csomagok, szolgáltatások, kedvezmények, stb. elérhetők és igénybe vehetők nálunk. Szolgáltató nem felel a téves, hibás tartalomért és a Partner további magatartásáért.

 

 1. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tartalma elhelyezését, környezetét – ideértve a közvetlenül a tartalma mellett elhelyezett reklámokat is -, sorrendjét a Szolgáltató határozza meg.  Más tartalom ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Felhasználó nem kifogásolhatja, igényt a tartalom közvetett- vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – reklám tekintetében nem támaszthat.

 

 1. Felhasználók megadhatnak az esküvőjükhöz vendéglistát, melyek tartalmáért ők felelnek. Felhasználók maximum 500 meghívót tudnak kiküldeni a weboldalon keresztül.

 

 1. Felhasználóknak lehetőségük van létrehozni saját esküvői weboldalt fotóikkal és egyéb esküvőre vonatkozó adataikkal, amelyek lehetnek PUBLIKUSAK és zártak. Ha publikus, akkor Felhasználó felel az ott megjelenített a képek jogtisztaságáért, illetve azért, hogy a képeken látszódó személyek a nyilvánossághoz közvetítéshez hozzájárultak.

 

 1. Szolgáltató kizárja felelősségét azért, ha Felhasználó

 

 1. a Szolgáltató weboldalán használt kalkulátor/vagy egyéb alkalmazás használatával kárt okoz akár magának, akár bárki másnak,
 2. a teendők listáját nem vezette jól, pontosan
 3. valamilyen terméket és szolgáltatást nem talált meg a Partner aloldalán.

 

Ilyen károk esetén Szolgáltató kizárja a felelősségét.

A Szolgáltatás díjai

 

 1. A weboldal szolgáltatása az esküvőre készülő, vagy érdeklődő látogató Felhasználók számára ingyenes.

 

 1. A weboldal Partnereknek szóló szolgáltatásai díjmentesek.
 

Szolgáltatás megtagadása

 

 1. A Szolgáltató nem teszi közzé, illetve jogosult eltávolítani az olyan tartalmakat, amelyek félrevezető módon azt a látszatot keltik, hogy a tartalommal reklámozott terméket, vagy szolgáltatást a Szolgáltató támogatja.

 

 1. A Szolgáltató a Szolgáltatást abban az esetben is megtagadhatja, ha az technikai okokból nem teljesíthető, vagy a jelen ÁSZF bármely pontját sérti. A már közzétett és az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző tartalmak megjelenését a Szolgáltató felfüggeszti.

 

 1. Amennyiben a Partner ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult az újabb Szolgáltatás nyújtását megtagadni.

 

 1. A Szolgáltatás megtagadásával egyidejűleg a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Felhasználó valamennyi szerződését, azzal, hogy a teljesítés jelen pont szerinti megtagadása esetén a Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség nem terheli.

 

Szerzői Jogok

 

 1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot az Álompár.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

 

 1. Miután az Álompár.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Álompár.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 1. Az Álompár.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

 1. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

 

 1. Tilos továbbá az Álompár.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az Álompár.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

 

 1. Az Álompár.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

 1. Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a fiókjába vagy a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, az esküvőjének a szervezése céljából felhasználhatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a terjesztésére, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

 

 1. Partnerek a regisztrációjukkal kifejezetten elfogadják, és felhasználási jogot adnak a Felhasználóknak, hogy

 

 1. a termékeik és szolgáltatásaik képét, audiovizuális tartalmaikat a Felhasználók megosszák a közösségi oldalakon.
 2. egy-egy termék vagy szolgáltatás képét a fiókjukban rögzítsék, így hiába törli a Partner az adott tartalmat a saját fiókjából, a Felhasználóknál még elérhető marad.

 

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

 

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Álompár.hu forráskódját (mint szerzői jogi művet) a Szolgáltató megalkotásától kezdve közjegyzői letétbe helyezte, így a letét teljesen bizonyítja, hogy az Álompár.hu szerzői jogi mű a Szolgáltató kizárólagos tulajdona.

 

 

Adatvédelem

 

Az Álompár.hu adatkezelési tájékoztatója elérhető innen: http://alompar.hu/adatvedelem

Felmondási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

Panaszkezelés rendje

 

 1. Amennyiben Felhasználónak valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

 1. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak. 

 

 1. Az írásbeli panaszt a cégünk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

 1. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

 

 1. Vagy területi szerveihez:

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője: Dr. Bobál Pál

Fogyasztói Kapcsolatok Osztály vezetője Selmeczi Zsuzsanna

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:

http://www.nfh.hu/teruleti

 

 1. Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

Egyéb rendelkezések

 

 1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

 1. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

 1. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

 1. Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

 1. Kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatosan az alábbi elérhetőségen tudnak minket keresni: info@alompar.hu   

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

Szerződés létrejötte és hatálya

 

 1. A Felhasználó a weboldal szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Felhasználó az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a szolgáltatási díjat befizette, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást aktiválta.

 

 1. A szolgáltatások aktiválásáról, azaz a Szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Felhasználó részére.

 

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációs űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a Szerződés érvénytelen.

 

 1. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.

Felek jogai és kötelezettségei

 

 1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

 

 1. Szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges.

 

 1. Felhasználó a szolgáltatásért a Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában foglalt Díjat köteles megfizetni. A szolgáltatások Díja minden esetben előre fizetendő.

 

 1. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel.

 

 1. Díjfizetési késedelem esetén a Szolgáltató a Ptk. szerinti késedelmi kamat kétszeresét jogosult a Felhasználótól követelni. A Szolgáltatási Díj befizetésének 30 (harminc) napot meghaladó elmaradása esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást megszüntetni a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

 

Gödöllő, 2017. február 9.

Legújabbak
A legegyszerűbb bérelni a székszoknyát az esküvőre, vagy ha nagyon egyedit szeretnénk, akkor varratni, de lássuk be, hogy egyik sem olcsó mulatság. Vi...
Vannak lányok, akiket egyszerűen foglalkoztatnak az esküvők. Nem feltétlenül azért, mert például a saját álmaikat szeretnék másokon megvalósítani, mer...
Az emlékezetes nászutak nem minden esetben kell, hogy fehér homokos partokat és egzotikus utazásokat jelentsenek. Ha megfelelő helyen keresgélsz, a té...
Számos menyasszony típus létezik az esküvők rengetegében, de vajon az egyik verzióban te is magadra ismersz? 
Amikor elkezditek aláírni az esküvővel kapcsolatos szerződéseket, kérdezz rá mindenféle költségre, ami csak eszedbe jut, nehogy a végén nagyobb szám l...
Az esküvői álmok jelentése
Az álmok általában azokra a boldog percekre vonatkoznak, amikor találsz egy számodra fontos embert, tárgyat vagy bármi mást: például egy munkahelyet,...
Esküvői köszöntők és beszédek
Két ember egybekelése nagyon különleges alkalom, ezért amikor részt veszel egy esküvőn, biztosan olyan beszédet szeretnél mondani, amely mély benyomás...
20 romantikus ötlet a lánykéréshez
Ha a gyűrűre egy kisebb vagyont költöttél, elvileg illendő lenne kicsit többet költeni az eljegyzési ceremóniára. Bemutatunk 20 frappáns ötletet, amit...
Lánybúcsú: Férjismereti teszt
Az egyik legjobb játék a lánybúcsún, amikor napvilágra kerül, mennyit is tud leendőbelijéről az ara, illetve hogy mennyire jó a memóriája a közös esem...
5 tipp: Hogyan hódíts meg egy férfit?
Megírom ezt a cikket annak ellenére, hogy ezáltal veszélyeztetem azt, hogy a többi férfi megorrol majd rám amiatt, hogy nyilvánosságra hozom a gyenges...
A járványhelyzetben megtartott esküvőkről
Júniustól újra lehetőségünk van az esküvők megtartására, mégsem olyan egyszerű a jegyespárok helyzete mint elsőre gondolnánk. Először is a legfonto...